Home » Contacts

ContactsSocrates HR
adres: Rue Ernest Boucqueau 13 - BE-7100
plaats: LA LOUVIERE Hainaut Henegouwen
Belgique
BTW nummer: BE0455598607
tel: +3264848044
Mobiel: +32483415655
fax: +3264860392
info@socrateshr.com
Waar bevinden we ons?
* Verplichte velden

Voornaam

Familie naam

Naam van de maatschappij

Telefoon

email adres

Boodschap*

Ik heb de informatie over de privacy* gelezen en ik geef toestemming voor de verwerking van de verstrekte gegevens.
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij informeren u dat de gegevens die u op deze website verstrekt wanneer u het "Contactformulier" (of formulier of e-mailformulier) invult, zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Italiaanse wet D.Lgs 196/2003 "Code voor de bescherming van persoonsgegevens".
Het contactformulier op de website stelt gebruikers in staat om contact op te nemen met de eigenaar van de site door hem een e-mail te sturen via het formulier.
In deze mededeling wordt de verwerking van de door de gebruiker via het contactformulier verstrekte persoonlijke gegevens toegelicht.
Wij informeren u dat de gegevens die u vrijwillig via het formulier verstrekt, per e-mail naar de eigenaar van de website worden gestuurd.
Deze gegevens worden niet opgenomen of opgeslagen op andere media of apparaten, noch worden er navigatiegegevens opgeslagen.


1. DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is als volgt:
De door u verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen op de contactgegevens die u in het formulier hebt opgegeven, om het verzoek dat u ons via het onlineformulier hebt gestuurd te verwerken.


2. AARD VAN DE VERWERKTE GEGEVENS EN VERWERKINGSMETHODEN
a. De persoon op wie de verwerking betrekking heeft, zijn alleen die gegevens die strikt noodzakelijk en relevant zijn voor de verwezenlijking van het in artikel 1 genoemde doel.
b. De verwerking van de verstrekte persoonsgegevens vindt plaats door middel van de in artikel 4, lid 1, onder a), van de Italiaanse wet D genoemde handelingen of combinaties van handelingen. Lgs. 196/2003.
c. De verwerking wordt rechtstreeks door de eigenaar van de website uitgevoerd.


3. DE AARD VAN DE COMMUNICATIE EN DE GEVOLGEN VAN DE WEIGERING
Het is niet verplicht om uw persoonlijke gegevens via het contactformulier aan de eigenaar van de website te verstrekken.
De communicatie van uw gegevens via het contactformulier is optioneel.
De weigering om de gegevens te verstrekken voor het in artikel 1 genoemde doel zal echter tot gevolg hebben dat het onmogelijk is om contact op te nemen met de eigenaar van de website via het contactformulier.


4. DATABEHEERDER
De gegevens die via het contactformulier worden verzameld, worden per e-mail naar de eigenaar van de website gestuurd, die de verantwoordelijke voor de verwerking is.

5. RECHTEN VAN personen van wie persoonsgegevens worden verzameld
U kunt uw rechten te allen tijde uitoefenen, zoals bepaald in artikel 7 van de Italiaanse wet d.lgs. 196/2003.
Art. 7. van de Italiaanse wet d.lgs 196/2003
1. De persoon bij wie de persoonsgegevens worden verzameld, ontvangt een bevestiging dat er al dan niet reeds opgeslagen persoonsgegevens over hem of haar bestaan en de verstrekking van deze gegevens in een begrijpelijke vorm.
2. De persoon moet op de hoogte worden gebracht:
a. de bron van de persoonsgegevens
b. de doeleinden en methoden van verwerking
c. de logica die op de verwerking wordt toegepast indien deze langs elektronische weg wordt uitgevoerd.
d. de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking, de personen die belast zijn met de verwerking en de aangewezen vertegenwoordigers als omschreven in artikel 5, lid 2. De in artikel 5, lid 2, bedoelde gegevens moeten worden vermeld;
e. de entiteiten of categorieën van entiteiten waaraan de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt en die als aangewezen vertegenwoordigers op het grondgebied van de staat, de gegevensbeheerder of de met de verwerking belaste personen toegang hebben tot deze gegevens.
3. De persoon moet het recht hebben om het te verkrijgen:
a) het bijwerken, corrigeren of, in voorkomend geval, integreren van de gegevens;
b) het wissen, anonimiseren of afschermen van gegevens die onrechtmatig zijn verwerkt, met inbegrip van gegevens waarvan de opslag niet noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en vervolgens verwerkt;
c) de bevestiging dat de onder a) en b) bedoelde handelingen, met inbegrip van de inhoud ervan, ter kennis zijn gebracht van de entiteiten waaraan de gegevens zijn verstrekt of verspreid, tenzij dit onmogelijk is of een duidelijk onevenredig grote inspanning vereist in vergelijking met de betrokken wetgeving.
4. De persoon zal het recht hebben om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken,
a) om gegronde redenen, de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens, ook al zijn deze relevant voor de doeleinden van het verzamelen ervan
b) de verwerking van persoonsgegevens die hem/haar betreffen, wanneer de verwerking tot doel heeft reclamemateriaal of rechtstreekse verkoop te verzenden of marketing- of commerciële enquêtes te houden.

6. BEHANDELINGSDUUR
De verwerking van de gegevens zal niet langer duren dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Vul afbeelding tekst in*